Bedrijfsafhankelijke verzekeringen

Er zijn tal van verschillende bedrijfsmatige verzekeringen. Welke voor uw bedrijf noodzakelijk is/zijn, hangt natuurlijk af van de aard en omvang van uw bedrijf. Zo zijn er bijvoorbeeld:

Motorrijtuigverzekering
Bedoeld voor de motorrijtuigen van het bedrijf. Deze verzekering kan per voertuig gesloten worden. Indien uw bedrijf over meerdere voertuigen beschikt, kan er gekeken worden naar een wagenparkkorting.

Schadeverzekering inzittenden
De Hoge Raad acht een werkgever aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt door een ongeval met zijn eigen auto of een auto van de werkgever tijdens een vervoer in werktijd. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt geen schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Vandaar dat een extra verzekering nodig is.

Rechtsbijstand verzekering voor bedrijven
Geeft dekking bij bijvoorbeeld: arbeidsrechtelijke geschillen als werkgever, geschillen over onroerend goed, contractuele geschillen (accountant/verzekeringen), geschillen met afnemers en leveranciers en in het verkeer. Voor ZZP-ers zijn er aparte tarieven.
Eigen Vervoer verzekering/Transportverzekering
Deze verzekering is te overwegen als u eigendommen van uzelf vervoert voor eigen gebruik of voor verkoop.

Reisverzekering
De particuliere reisverzekering dekt geen zakelijke reizen, dus voor werknemers of ondernemers die regelmatig naar het buitenland reizen is een zakenreis verzekering aan te raden. Zijn er veel werknemers die reizen, dan kan men kiezen voor een collectieve verzekering.

Machine(breuk)verzekering
Als een bedrijf afhankelijk is van dure apparatuur en machines, dan kan deze apparatuur apart verzekerd worden.

Reconstructie
Deze verzekering dekt de kosten van het reconstrueren van verloren gegane of verminkte informatie op informatiedragers, dus eigenlijk: uw administratie.

Landbouw- en werkmaterieel
Tractoren, rooimachines e.d. zijn voorbeelden van landbouwmaterieel. Kranen, bulldozers en vorkheftrucks bijvoorbeeld zijn werkmaterieel en kunnen verzekerd worden voor W.A. en casco.

***Belangrijk nieuws over Landbouw- en werkmaterieel***
Per 1 januari 2021 wordt de registratieplicht voor werkmaterieel (waaronder landbouwmaterieel) van kracht. Dit houdt in dat de (meeste) nieuwe voertuigen een kentekenplaat moeten gaan voeren. Voor bestaand materieel is er een overgangsregeling.

Registratieplicht
Er is al lang over gesproken en de invoering is een aantal keer uitgesteld. Maar vanaf 1 januari 2021 is het dan toch zover. De registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen wordt van kracht. En daarbij hoort ook een kentekenplicht en een APK-plicht.

In het kort komt het er op neer dat alle voertuigen die op de openbare weg komen geregistreerd moeten worden, een kentekenplaat moeten voeren en gekeurd moeten worden volgens de APK richtlijnen. Dit hoeft niet allemaal in 1 keer, er is een overgangsregeling voor bestaande voertuigen. En er zijn uiteraard een paar uitzonderingen op de regel.

Overgangsregeling
De overgangsregeling voor bestaand materieel bestaat uit 2 delen:
Registratieplicht voor voertuigen die voor 1-1-2021 in gebruik zijn genomen: deze voertuigen moeten voor 31-12-2021 zijn geregistreerd bij de RDW.
Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur, dan moet er ook een kentekenplaat gevoerd worden. Voor de andere voertuigen gaat de plicht om een kentekenplaat te voeren pas per 1-1-2025 in.
Voor nieuwe voertuigen die op of na 1-1-2021 in gebruik worden genomen geldt dat ze direct een kentekenplaat moeten voeren.
Uitgebreide informatie over de regeling vindt u op de speciale pagina van de RDW site. Met de beslisboom kunt u aan de hand van vraag en antwoord snel en simpel kijken of een voertuig registratieplichtig is.

Een paar uitzonderingen op de registratieplicht zijn:

  • Voertuigen die niet op de openbare weg komen (maar let op: het begrip openbare weg is zeer ruim! Een vrij toegankelijk erf wordt bijvoorbeeld ook als openbare weg gezien);
  • Voertuigen die niet harder kunnen dan 6 km per uur (bijv. hefplateau’s);
  • Voertuigen die smaller zijn dan 130 cm en voor specifieke doeleinden dienen (onkruid bestrijden bijvoorbeeld).

Een overzicht van alle uitzonderingen staat onderaan op de speciale pagina van de RDW site.

Wat nu?
Als u een nieuw voertuig koopt dat na 31-12-2020 in gebruik is genomen, zal hier een kenteken aan gekoppeld zijn. Voor de verzekering betekent dit dat het kenteken en de meldcode aan ons doorgegeven moeten worden.

Voor bestaande voertuigen is er wat meer werk te doen. U zult het/de voertuig(en) voor 31-12-2021 bij de RDW moeten registreren. Dat kan online en er is geen keuring door de RDW nodig. Als registratie pas na die datum wordt gedaan, moet het voertuig wel technisch gekeurd worden door de RDW.  Na registratie krijgt de eigenaar een kentekencard (met daarop het kentekennummer) of een kentekenplaat (voertuigen die harder dan 25 km per uur kunnen). Het is noodzakelijk dat het kenteken van de kentekencard of de kentekenplaat samen met de meldcode aan ons wordt doorgegeven.

Belangrijk
ook als het voertuig alleen maar geregistreerd wordt en nog geen kentekenplaat hoeft te voeren, moet het voertuig wél aangemeld worden bij de RDW. Geef ook dan het kentekennummer (dat op de kentekencard staat) samen met de meldcode aan ons door!

 

Milieuschadeverzekering
Kosten van vervuiling van de eigen locatie of dat van de omgeving doordat de eigen grond vervuild is. Werken op locatie kan meeverzekerd worden. Deze verzekering is met name onmisbaar voor bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of – belastende stoffen werken.

Bedrijfsschadeverzekering
Deze verzekering dekt de schade die ontstaat als een bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een brand of een andere gedekte gebeurtenis. Een bedrijfsstilstand resulteert in lagere of geheel wegvallende bedrijfsinkomsten, terwijl de vaste lasten, zoals personeelskosten, huur en verzekeringspremie gewoon doorlopen. De Bedrijfsschadeverzekering dicht het gat tussen uw doorlopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten. Ook de winst die gemaakt zou zijn is meeverzekerd. De vergoeding kan worden geclaimd gedurende een vooraf bepaalde uitkeringstermijn (standaard 52 weken). Zo blijft de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.