Verzekeringen in verband met personeel

Ziekteverzuim
Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende 2 jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimum loon moet worden doorbetaald. Op grond van een geldende CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Dit financiële risico kunt u verzekeren op een ziekteverzuimverzekering.
De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. In de voorwaarden voor de ziekteverzuim verzekering worden veelal voorwaarden gesteld ten aanzien van de verzuimbegeleiding en reïntergratie van zieke werknemers.

WGA-eigen risico verzekering
De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA voorziet in de mogelijkheid van eigen risico dragen voor de werkgever. De werkgever betaalt in dat geval zelf de WIA-uitkering aan zijn werknemers en is geen gedifferentieerde WGA premie verschuldigd. De WGA-eigen risico verzekering neemt de betalingen van de WGA-uitkeringen van de werkgever over. Naar keuze kunnen ook de werkgeverslasten meeverzekerd worden.

Pensioenverzekering
Deze verzekering verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheids- pensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partner pensioen als een wezenpensioen vallen.

Spaarloon
Met een bedrijfsspaarregeling sparen uw werknemers periodiek een vast bedrag van hun bruto loon. De gespaarde bedragen staan gedurende 4 jaar op een geblokkeerde rekening. In bepaalde gevallen kan de rekening tussentijds gedeblokkeerd worden.

Levensloopregeling
Indien een werknemer bij calamiteiten of om een andere reden in de toekomst verlof wil opnemen, dan kan men kiezen voor een Levensloopregeling.

Ongevallenverzekering
Keert uit bij blijvende invaliditeit – of overlijden als gevolg een ongeval. Met een ongevallenver- zekering creëert een werkgever een financieël vangnet voor zijn werknemer.